fbpx

Termeni și Condiții​

Termeni și condiții de utilizare a platformei online AltEd.ro

Definiții

Produsul – Platforma de cursuri video online AltEd.ro este un produs informatic, constând într-o bibliotecă digitală ce conține lecții video dezvoltate de echipa AltED Teachers SRL, pentru elevii claselor I-XII, accesibilă pe Internet la adresa https://alted.ro.

Zonă gratuită – reprezintă partea din platforma de cursuri video online AltEd.ro care este accesibilă publicului în mod gratuit. Aceasta conține homepage-ul, pagina de prezentare a echipei, pagina de descriere a abonamentelor, pagina de prezentare a cursurilor și pagina de contact. De asemenea, în perioada primelor 7 zile calendaristice de la crearea unui cont de utilizator nou, se oferă acces gratuit la pagina de cursuri, conform pachetului ales.

Zonă de acces plătit – reprezintă partea din platforma de cursuri video online AltEd.ro care este accesibilă contra cost, pe bază de cont de utilizator și parolă, cu acces la un număr limitat sau nelimitat de cursuri, în funcție de pachetul ales,

Furnizorul – AltED Teachers SRL, cu sediul în Buzău, Rusețu, Str. Tineretului, nr. 38, înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J10/1084/2020 , cod de înregistrare fiscală 43421879, este proprietarul de drept al platformei de învățare alted.ro, atât al conţinutului Produsului, privind în tot și/sau în parte, cât și asupra formei și asupra surselor Produsului.

Beneficiar pentru zona gratuită – orice persoană fizică care accesează zona publică a Produsului, în baza unui cont de utilizator şi a unei parole.

Beneficiar pentru zona de acces plătit – orice persoană fizică, abonat al platformei de cursuri video online AltED.ro, care accesează platforma online sau care permite unui minor să o acceseze online, în baza unui cont şi a unei parole, numai după plata pachetului ales.

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE PENTRU ZONA DE ACCES PLĂTIT

Art. 1 – Obiectul şi durata contractului

Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea accesului online la Platforma de cursuri video online AltEd.ro,  realizată de Furnizor şi livrată Beneficiarului pentru zona de acces plătit în vederea utilizării, conform comenzii completate de Beneficiarul pentru zona de acces plătit şi a condiţiilor prevăzute în prezentul contract.

Art. 2 – Valoarea contractului

Valoarea serviciilor oferite de Furnizor către Beneficiarul pentru zona de acces plătit este specificată în factură, realizată în baza comenzii şi a datelor furnizate de Beneficiarul pentru zona de acces plătit în conformitate cu lista de prețuri disponibilă la https://alted.ro/abonamente/membership-levels/. Comanda Beneficiarului, înregistrată pe pagina de internet a produsului, constituie anexă la prezentul contract şi face parte integrantă din acesta. Valoarea serviciilor va fi achitată în RON, la cursul băncii emitente a cardului utilizat de Beneficiar.

Art. 3. – Durata contractului

Prezentul contract se încheie pe durata de 30 de zile calendaristice pentru zona de acces plătit, anexată la contract.

Contractul începe să se deruleze la data la care Beneficiarul pentru zona de acces plătit a finalizat plata aferentă serviciilor comandate, conform comenzii înregistrate online.

Art. 4 – Modalitate de plată

Plata accesului la zona de acces plătit la Platforma de cursuri video online AltEd.ro se face în baza comenzii acceptate de către Furnizor, conţinând datele declarate pe proprie răspundere de către Beneficiarul pentru zona de acces condiționat.

Factura se emite, în funcție de modalitatea de plată aleasă, de către Furnizor.

Modalitatea de plată disponibilă este prin card bancar realizate prin intermediul procesatorului nostru de plăți:

Stripe Payments Europe, Ltd.

www.stripe.com

Art. 5 – Furnizarea serviciului/ Livrarea serviciului

Livrarea serviciului este electronică și este condiționată de recepționarea plății de la Beneficiar. Termenul de livrare este imediat din momentul recepționării plății de la Beneficiar pentru metoda de plată online cu card bancar, prin intermediul procesatorului de plăți online. În cazul în care se optează pentru plata prin ordin de plată, livrarea serviciului începe de la data creditării contului Furnizorului cu suma achitată de Beneficiar. Furnizorul oferă acces Beneficiarului pentru zona de acces plătit la toate facilitățile Platformei de cursuri video online AltEd.ro disponibile la adresa https://alted.ro.

Beneficiarul se obligă să raporteze orice nefuncţionalitate în maxim 24 ore de la constatarea ei, fie prin e-mail la suport@alted.ro, fie prin formularul de contact de pe site.

Art. 6 – Actualizarea şi funcţionarea Platformei de cursuri video online AltEd.ro

Actualizarea Platformei de cursuri video online AltEd.ro include introducerea periodică de noi date, modificarea datelor existente la data achiziţionării unui abonament, precum şi rezolvarea problemelor minore de funcționare. Actualizarea este inclusă în preţul abonamentului.

Produsul este accesibil în exclusivitate online, la adresa https://alted.ro, Furnizorul asumându-și responsabilitatea pentru accesibilitatea funcţiilor din Produs. Furnizorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru nefuncţionalitatea accesului sau lipsa de acces la Internet a Beneficiarului şi nici pentru situaţiile în care accesul la Produs este împiedicat de furnizarea necorespunzătoare a serviciilor de către terţii furnizori de electricitate sau servicii de Internet sau alte servicii conexe ce nu sunt prestate de Furnizor.

Art. 7 – Obligaţiile Furnizorului

7.1. Să informeze Beneficiarul privind utilizarea corectă şi eficientă a Produsului.

7.2. Să depună eforturile rezonabile pentru remedierea deficienţelor de utilizare care pot interveni pe parcursul perioadei de utilizare.

Art. 8 – Obligaţiile Beneficiarului pentru zona de acces plătit.

8.1. Să utilizeze Produsul conform instrucţiunilor.

8.2. Să nu modifice, furnizeze către terți sau să comercializeze Produsul, orice parte a acestuia, precum și credențialele de logare (cont de utilizator și parolă).

8.3. Să nu utilizeze oricare parte din produs pentru elaborarea unui produs concurent, conform prevederilor Legii nr. 8 din 1996, privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

8.4. Să sesizeze Furnizorul în timp util asupra anomaliilor sau deficiențelor apărute, pentru a fi remediate.

Art.9 – Drepturi de proprietate intelectuală

9.1. Toate drepturile de proprietate intelectuală la care se referă sau care reies din acest contract și/sau în legătură cu Platformei de cursuri video online AltEd.ro, considerată total sau parțial, indiferent de format, teritoriu sau termen, sunt rezervate exclusiv Furnizorului, cu excepţia cazului în care au fost cedate sau licențiate expres și în scris de acesta unei alte persoane.

9.2. Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală atrage răspunderea penală și/sau civilă, conform legii.

Art. 10 – Dreptul de retragere

Beneficiarul pentru zona de acces plătit confirmă în mod expres și irevocabil prin prezenta că renunță la dreptul de retragere în termen de 14 (paisprezece) zile, prevăzut de OUG nr. 34 din 2014, și că dorește ca furnizarea integrală a conţinutului digital al Platformei de cursuri video online AltEd.ro care nu este livrat pe un suport material, ci online, să înceapă de îndată după înregistrarea pe site, plată și validarea credențialelor (cont de utilizator și parolă).

Art. 11 – Politica de retur / anulare a abonamentului

11.1. Abonamentul plătit poate fi anulat înainte de data de finalizare a perioadei de facturare în următoarele condiții:

11.1.1 În decursul primelor 7 zile calendaristice de la momentul creării unui cont nou de utilizator (perioada de testare gratuită), abonamentul poate fi anulat din contul de utilizator, fără plata vreunui cost din partea Beneficiarului pentru zona de acces plătit.

11.1.2 După trecerea celor 7 zile calendaristice de la momentul activării unui cont nou de utilizator, se va retrage automat plata aferentă pachetului ales din contul Beneficiarului utilizat pentru achiziția abonamentului.

11.1.3 Facturarea și plata au loc la intervale de câte 30 de zile calendaristice, conform articolului 3 din prezentul Contract.

11.1.4 Abonamentul lunar poate fi anulat oricând în perioada de valabilitate, cu păstrarea accesului la pachetul plătit până la finalul perioadei contractuale.

11.1.5 Anularea abonamentului nu dă dreptul Beneficiarului de a solicita returnarea sumelor achitate conform pachetului ales.

11.1.6 Prin alegerea opțiunii de plată recurentă din contul de utilizator, Beneficiarul dă dreptul Prestatorului să reînnoiască automat abonamentul ales de Beneficiar.

11.1.7 Dacă la momentul efectuării plății, contul Beneficiarului are sold insuficient pentru finalizarea tranzacției, abonamentul va fi suspendat temporar, iar o nouă încercare de plată se va putea face manual de către Beneficiar sau automat de Prestator în termen de maxim 48 de ore. La finalul celor 48 de ore în care suma aferentă pachetului nu a fost debitată în contul Prestatorului, contul Beneficiarului și accesul acestuia la Produs vor fi suspendate permanent.

 

Art. 12 – Încetarea Contractului

12.1. Prezentul contract încetează:

12.1.1. La expirarea duratei abonamentului achiziționat.

12.1.2. Prin notificare de reziliere, fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată, în cazul nefurnizării accesului la Produs în maxim 30 de zile de la data plății, de către Furnizor, sau în cazul neîndeplinirii de către Beneficiar a oricăror obligaţii contractuale pe un termen de 30 de zile.

12.2. În cazul în care Beneficiarul încalcă termenii contractuali, Furnizorul are dreptul de a cere de la Beneficiar daune – interese și/sau să îi blocheze accesul la Platformei de cursuri video online AltEd.ro, fără ca Beneficiarul să aibă dreptul la returnarea vreunei sume.

12.3. Răspunderea Furnizorului este limitată la contravaloarea abonamentului plătit pentru perioada de serviciu necorespunzător sau Produs nefuncțional.

12.4. Furnizorul nu răspunde pentru niciun fel de alte daune directe sau indirecte, în afara răspunderii asumate conform art. 11.3.

12.5. În cazul încetării contractului prin reziliere din culpa dovedită a Furnizorului, Beneficiarul are dreptul la rambursarea sumelor plătite pentru partea de abonament neexecutată, sumă care se va calcula fără aplicarea discounturilor pentru perioada inițială a abonamentului. În cazul încetării contractului din orice alt motiv, Beneficiarul nu are dreptul la rambursarea niciunei sume.

Art. 13 – Notificări

Orice notificare se consideră valabil făcută dacă este transmisă într-o modalitate care permite confirmarea primirii, după cum urmează:

Pentru Furnizor – la contact@alted.ro

Pentru Beneficiarul pentru zona de acces plătit – la datele de contact indicate în comanda plasată online.

Art. 14 – Protecţia datelor cu caracter personal

14.1. ALTED TEACHERS SRL  este operator de date cu caracter personal cu următoarele date de identificare: sediul în Buzău, Rușețu, Str. Tineretului nr. 38, înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J10/1084/2020 , cod de înregistrare fiscală 43421879, telefon: 0755.000.842, email: contact@alted.ro. Responsabilul cu protecția datelor al ALTED TEACHERS SRL poate fi contactat la dpo@alted.ro .

14.2. Operatorul are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană, conform cerinţelor Regulamentului General privind Protecția Datelor, nr. 679/2016 (“GDPR”), ale legislației conexe, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, modificată şi completată.

14.3. Scopurile prelucrării datelor sunt: furnizarea de servicii online, respectiv gestionarea unei platforme online adresată elevilor pentru studiu și activități conexe precum și activități conexe (inclusiv reconfirmare și recuperare credențiale, facturare conform legislației fiscale în vigoare etc.). 

Se pot prelucra date referitoare la rezultatele testelor în scopul realizării și publicării de statistici accesibile publicului. De asemenea, elevii au acces la statisticile proprii contului lor.

De asemenea, în cazul în care se optează pentru abonare la Newslettere, precum și în raport de opțiunile Cookies bifate, scopurile de prelucrare sunt și reclamă, marketing şi publicitate pentru propriile servicii. 

Scopurile specifice fiecărei prelucrări, dacă sunt diferite de cele menționate la primul paragraf de mai sus, sunt definite în Politica de confidentialitate de pe website-ul www.alted.ro. 

AltED nu supune datele unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.

14.4. Categoriile de date prelucrate pentru scopurile menționate la art. 14.3. sunt:

•    în cazul conturilor de utilizator – nume, prenume, e-mail, telefon (optional), județul și localitatea, vârsta elevului, interese.

•    Beneficiarul pentru zona de acces plătit nu este obligat să furnizeze date cu caracter personal, cu excepţia acelor date necesare întocmirii facturilor, creării conturilor de utilizator sau asigurării furnizării serviciului. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanele vizate și cele desemnate de persoanele vizate sau de cei care exercită autoritatea părintească, autoritățile fiscale sau alte autorități competente, precum și furnizori de servicii de contabilitate – SmartBill și de plată electronică online – Stripe Payments Europe, Ltd., furnizorilor de servicii de marketing – Google, Facebook, Mailerlite, furnizorilor de hosting si e-mail – Google si Hostico și altor furnizori de servicii asociate sau legate de funcționarea platformei AltEd.

De asemenea, se prelucrează datele oferite de Beneficiar cu privire la minorul pe care îl înregistrează, după cum urmează: obligatoriu – nume, prenume și opțional – e-mail, interese, vârstă. Beneficiarul confirmă că este titularul autorității părintești sau că a obținut consimțământul specific și non-ambiguu al titularului autorității părintești pentru a face cont la ALTED cu datele minorului/minorilor.

14.5. Conform legislației, completarea comenzii impune, în formularul de comandă, exprimarea expresă şi fără echivoc a consimţământului, prin bifă opt-in, cu privire la prelucrarea datelor în scopurile menționate în prezentul contract, specific pentru fiecare scop în parte.

14.6. Beneficiarul este informat pe această cale, precum și prin Politica de Confidentialitate de pe site-ul www.alted.ro, că beneficiază de drepturile prevăzute de art. 12-22 din GDPR, respectiv dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor, dreptul de a cere ștergerea datelor, dreptul de opoziție, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune prelucrării, în anumite condiții, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate. Beneficiarul are de asemenea dreptul de a retrage oricând consimțământul dat pentru prelucrările care se bazează pe acest temei, ceea ce va avea ca efect încetarea prelucrării pentru viitor, fără a afecta valabilitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până în acel moment.

Conform Regulamentul 679/2016, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor sale cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care profilarea este legată de marketingul direct respectiv.

În vederea exercitării oricăruia din aceste drepturi, vă puteți adresa Responsabilului cu protecția datelor al AltEd la dpo@alted.ro,

14.7. Beneficiarul este de acord că este posibil ca, în urma exercitării drepturilor sale legale mai sus menționate, Furnizorul să se afle în imposibilitatea de prestare a serviciilor online care fac obiectul prezentului Contract și că nu are nicio pretenție materială de rambursare a sumelor deja plătite.

14.8. Beneficiarul are de asemenea dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) sau de a se adresa instanței competente.

14.9. AltED Teachers SRL păstrează datele necesare executării contractului pe perioada acestuia și încă 5 ani după aceea, cu excepția situațiilor în care lege prevede o perioadă mai îndelungată. În cazul în care între părți apar sau este posibil să apară dispute sau neclarități, AltED Teachers SRL va continua să păstreze datele până la definitivarea disputei.

14.10. În cazul abonării la Newsletter, datele sunt păstrate și prelucrate pe perioada pentru care Beneficiarul a optat pentru primirea de Newsletters, încetând pentru viitor de îndată ce acesta își manifestă voința de dezabonare prin utilizarea linkului corespunzător ce apare în fiecare mesaj.

14.11. Operatorul declară că unele dintre datele personale care fac obiectul prezentei prelucrări sunt și vor fi transferate în străinătate ca urmare a colaborării cu furnizori de servicii ale căror servere sunt localizate în spațiul SEE. Datele personale colectate nu sunt stocate și prelucrate în afara SEE.

14.12. În cazul în care accesați pagini de social media sau de furnizare de conținut (de exemplu, Facebook, Instagram, Youtube etc.), prin utilizarea tehnologiilor plug in de pe site-ul www.alted.ro către resurse terțe, rețelele respective vă pot asocia cu profilul AltEd, conform modului de prelucrare propriu pe care fiecare rețea îl aplică ca operator independent de date cu caracter personal. Vă informăm că puteți modifica aceste preferințe conform Politicii de confidențialitate a rețelei respective disponibilă pe site-ul propriu.

În cazul în care alegeți să ne trimiteți mesaje şi recenzii din contul dumneavoastră de pe o rețea sau platformă terță, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este consimțământul exprimat prin trimiterea acestor mesaje. 

În toate aceste cazuri, în care ne vizitați profilul de pe aceste rețele și canale sau ne contactați/accesați direct sau indirect prin oricare dintre aceste platforme terțe, prelucrăm datele cu caracter personal cuprinse în profilul dumneavoastră de pe reţeaua respectivă și pe care ați ales să le faceți publice pe această rețea conform preferințelor alese de dumneavoastră, în temeiul consimțământului dumneavoastră exprimat atunci când ne contactați prin intermediul platformei.

14.13. De asemenea, aceste entități menționate la art. 14.11. și 14.12. ar putea derula, ca operatori independenți, prelucrări cu privire la anumite date cu caracter personal care vă aparțin, prelucrări cu privire la care au propria politică privind modul în care prelucrează datele cu caracter personal, inclusiv prin intermediul modulelor cookie. Puteți accesa aceste Politici, precum și modifica aceste preferințe conform Politicii de confidențialitate aplicabile fiecărei rețele în parte.

Art.15- Forţa majoră

15.1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.

15.2. În cazul în care împrejurările de forță majoră şi consecinţele lor durează mai mult de 6 luni, fiecare partener poate renunţa la executarea contractului pe mai departe – denunțare unilaterală. În nici un caz, nici una din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-i onora toate obligaţiile până la momentul încetării contractului.

Art. 16 – Limitări

16.1. Materialele oferite pe https://alted.ro sunt destinate orientării rapide și sistematizate în materie a utilizatorului. Furnizorul depune toate eforturile și investește în colaborarea cu profesori experimentați pentru ca toate conținuturile oferite în Platforma de cursuri video AltED Teachers SRL să fie corect şi actual, însă nu îşi asumă răspunderea pentru niciun fel de posibilă eroare sau omisiune în conţinut.

16.2. Prin utilizarea platformei online AltED, toate categoriile de Beneficiari îşi exprimă acordul, în orice circumstanţe, că Furnizorul nu va putea fi făcut răspunzător pentru conţinutul aplicaţiei și/sau al materialelor educaționale de pe site-ul https://alted.ro și nici pentru lipsurile sau erorile acestora şi pentru orice eventuale prejudicii, de orice fel, suferite de persoanele care utilizează platforma online AltED şi care îşi bazează studiul școlar sau alte activități exclusiv pe conţinutul şi/sau informaţiile aflate de site-ul https://alted.ro.

Art.17 – Soluţionarea litigiilor

Eventualele litigii ce ar putea apărea în legătură cu prezentul contract se vor rezolva pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi supus soluționării de către instanţele judecătoreşti competente din București.

Art. 18 Prevederi finale

18.1. Beneficiarul va notifica în scris orice modificare intervenită asupra datelor furnizate iniţial Furnizorului.

18.2. Prezentele condiții contractuale se aplică utilizării întregului Produs, inclusiv utilizării zonei gratuite a Platformei de cursuri video online AltED, dacă utilizarea este realizată de către un Beneficiar pentru zona de acces plătit, conform definiției din Preambul.

18.3. Prevederile prezentului contract sunt valabile începând cu data de 01.03.2021, fiind de aplicabilitate imediată contractelor aflate în derulare la data menționată și celor încheiate după această dată.

18.4. Furnizorul îşi rezervă dreptul să modifice la orice dată oricare din termenii şi condiţiile de utilizare. Beneficiarul are obligaţia de a verifica periodic termenii și condițiile contractuale pentru a fi la curent cu conţinutul acestora.

18.5. Crearea unui cont de utilizator precum şi accesul la Platforma de cursuri video online AltED reprezintă acordul implicit al Beneficiarului cu privire la aceste prevederi. 

18.6. Fac excepție doar situațiile în care se cere consimțământ specific pentru prelucrări de date personale, pentru care este nevoie de exprimarea consimțământului la zona din site unde se face colectarea specifică respectivă. Restul prevederilor rămân aplicabile.

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE PENTRU ZONA GRATUITĂ

Art. 1 – Obiectul şi durata contractului

Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea, în mod gratuit, a accesului online la Platforma de cursuri video online AltED Beneficiarului pentru zona publică, pe baza unui cont de utilizator și a unei parole, în vederea exploatării, conform condiţiilor prevăzute în prezentul contract.

Art. 2 – Actualizarea şi funcţionarea Platformei de cursuri video online AltED

2.1. Actualizarea Platforma de cursuri video online AltED include introducerea periodică de noi date, modificarea datelor existente, precum şi rezolvarea problemelor minore de funcționare.

2.2. Platforma de cursuri video online AltED este accesibila în exclusivitate online, la adresa https://alted.ro Furnizorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru niciun fel de nefuncționalitate a Platformei de cursuri video online AltED, a site-ului https://alted.ro și/sau pentru nefuncţionalitatea accesului sau lipsa de acces la Internet a Beneficiarului şi nici pentru situaţiile în care accesul la Produs este împiedicat de furnizarea necorespunzătoare a serviciilor de către terţii furnizori de electricitate sau servicii de Internet sau alte servicii conexe ce nu sunt prestate de Furnizor.

2.3. Având în vedere că accesul la Produsul Platforma de cursuri video online AltED este oferit în mod gratuit, AltED Teachers SRL nu răspunde pentru niciun fel de daune directe sau indirecte cauzate în vreun fel de utilizarea Produsului.

Art. 3 – Obligaţiile Beneficiarului pentru zona de acces gratuit

3.1. Să nu modifice, furnizeze către terți sau să comercializeze Produsul sau orice parte a acestuia, precum și credențialele de logare (cont de utilizator și parolă).

3.2. Să nu utilizeze oricare parte din Produs pentru elaborarea unui produs concurent, conform prevederilor Legii nr. 8 din 1996, privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

3.3. Să sesizeze Furnizorul în timp util asupra anomaliilor sau deficiențelor apărute, pentru a fi remediate.

Art. 4 – Drepturi de proprietate intelectuală

4.1. Toate drepturile de proprietate intelectuală la care se referă sau care reies în legătură cu Produsul, considerat total sau parțial, indiferent de format, teritoriu sau termen, sunt rezervate exclusiv Furnizorului, cu excepţia cazului în care au fost cedate sau licențiate expres și în scris de acesta unei alte persoane.

4.2. Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală atrage răspunderea penală și/sau civilă, conform legii.

Art. 5 – Încetarea Contractului

În cazul în care Beneficiarul încalcă termenii și condițiile de utilizare, Furnizorul are dreptul de a cere de la Beneficiar daune – interese și/sau să-i blocheze accesul la utilizarea Produsului.

Art. 6 – Protecţia datelor cu caracter personal

6.1. ALTED TEACHERS SRL  este operator de date cu caracter personal cu următoarele date de identificare: sediul în Buzău, Rușețu, Str. Tineretului nr. 38, înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J10/1084/2020 , cod de înregistrare fiscală 43421879, telefon: 0755.000.842, email: contact@alted.ro. Responsabilul cu protecția datelor al ALTED TEACHERS SRL poate fi contactat la dpo@alted.ro .

6.2. Operatorul are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană, conform cerinţelor Regulamentului General privind Protecția Datelor, nr. 679/2016 (“GDPR”), ale legislației conexe, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, modificată şi completată.

6.3. Scopurile prelucrării datelor sunt: furnizarea de servicii online, respectiv gestionarea unei platforme online adresată elevilor pentru studiu, precum și activități conexe (inclusiv reconfirmare și recuperare credențiale etc.). 

Se pot prelucra date anonimizate referitoare la vârstă, localitate și rezultate în scopul realizării și publicării de statistici.

De asemenea, în cazul în care se optează pentru abonare la Newslettere, precum și în raport de opțiunile Cookies bifate, scopurile de prelucrare sunt și reclamă, marketing şi publicitate pentru propriile servicii. 

Scopurile specifice fiecărei prelucrări, dacă sunt diferite de cele menționate la primul paragraf de mai sus, sunt definite în Politica de Confidențialitate de pe website-ul www.alted.ro.

AltED Teachers SRL nu supune datele unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.

6.4. Categoriile de date prelucrate pentru scopurile menționate la art. 6.3. sunt: numele și prenumele vizitatorului, adresa de e-mail a vizitatorului, telefonul vizitatorului (optional), date culese prin intermediul cookies. Beneficiarul pentru zona publică nu este obligat să furnizeze date cu caracter personal, cu excepţia dorinței sale exprese de a ne contacta prin formularul de contact. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operatorul AltED Teachers SRL şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanele vizate și cele desemnate de persoanele vizate sau de cei care exercită autoritatea părintească, autoritățile fiscale sau alte autorități competente, precum și furnizori de servicii de marketing – Google, Facebook, Mailerlite și altor furnizori de servicii asociate sau legate de funcționarea platformei Alted.ro.

6.5. Conform legislației, completarea câmpurilor necesare înregistrării pe site-ul www.alted.ro și obținerii unui cont de utilizator și a unei parole presupune exprimarea expresă şi fără echivoc a consimţământului, prin bifă opt-in, cu privire la prelucrarea datelor în scopurile menționate în prezentul contract, specific pentru fiecare scop în parte.

6.6. Beneficiarul este informat pe această cale, precum și prin Politica de Confidentialitate de pe website-ul www.alted.ro, că beneficiază de drepturile prevăzute de art. 12-22 din GDPR, respectiv dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor, dreptul de a cere ștergerea datelor, dreptul de opoziție, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune prelucrării, în anumite condiții, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate. Beneficiarul are de asemenea dreptul de a retrage oricând consimțământul dat pentru prelucrările care se bazează pe acest temei, ceea ce va avea ca efect încetarea prelucrării pentru viitor, fără a afecta valabilitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până în acel moment.

Conform Regulamentul 679/2016, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor sale cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care profilarea este legată de marketingul direct respectiv.

În vederea exercitării oricăruia din aceste drepturi, vă puteți adresa Responsabilului cu protecția datelor al AltED Teachers la dpo@alted.ro

6.7. Beneficiarul este de acord că este posibil ca, în urma exercitării drepturilor sale legale mai sus menționate, Furnizorul să se afle în imposibilitatea de prestare a serviciilor online care fac obiectul prezentului Contract și că nu are nicio pretenție materială.

6.8. Beneficiarul are dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) sau de a se adresa instanței competente.

6.9. AltED Teachers SRL păstrează datele necesare furnizării serviciilor pe perioada menținerii contului, cu excepția situațiilor în care lege prevede o perioadă mai îndelungată. În cazul în care între părți apar sau este posibil să apară dispute sau neclarități, AltED Teachers SRL va continua să păstreze datele până la definitivarea disputei.

6.10. În cazul abonării la Newsletter, datele sunt păstrate și prelucrate pe perioada pentru care Beneficiarul a optat pentru primirea de Newsletters, încetând pentru viitor de îndată ce acesta își manifestă voința de dezabonare prin utilizarea linkului corespunzător ce apare în fiecare mesaj.

6.11. Operatorul declară că unele dintre datele personale care fac obiectul prezentei prelucrări sunt și vor fi transferate în străinătate ca urmare a colaborării cu furnizori de servicii ale căror servere sunt localizate în spațiul SEE. Datele personale colectate nu sunt stocate și prelucrate în afara SEE.

6.12. În cazul în care accesați pagini de social media sau de furnizare de conținut (de exemplu, Facebook, Instagram, Youtube etc.), prin utilizarea tehnologiilor plug in de pe site-ul www.alted.ro către resurse terțe, rețelele respective vă pot asocia cu profilul AltED, conform modului de prelucrare propriu pe care fiecare rețea îl aplică ca operator independent de date cu caracter personal. Vă informăm că puteți modifica aceste preferințe conform Politicii de confidențialitate a rețelei respective disponibilă pe site-ul propriu.

În cazul în care alegeți să ne trimiteți mesaje şi recenzii din contul dumneavoastră de pe o rețea sau platformă terță, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este consimțământul exprimat prin trimiterea acestor mesaje. 

În toate aceste cazuri, în care ne vizitați profilul de pe aceste rețele și canale sau ne contactați/accesați direct sau indirect prin oricare dintre aceste platforme terțe, prelucrăm datele cu caracter personal cuprinse în profilul dumneavoastră de pe reţeaua respectivă și pe care ați ales să le faceți publice pe această rețea conform preferințelor alese de dumneavoastră, în temeiul consimțământului dumneavoastră exprimat atunci când ne contactați prin intermediul platformei.

6.13. De asemenea, aceste entități menționate la art. 6.11. și 6.12. ar putea derula, ca operatori independenți, prelucrări cu privire la anumite date cu caracter personal care vă aparțin, prelucrări cu privire la care au propria politică privind modul în care prelucrează datele cu caracter personal, inclusiv prin intermediul modulelor cookie. Puteți accesa aceste Politici, precum și modifica aceste preferințe conform Politicii de confidențialitate aplicabile fiecărei rețele în parte.

Art. 7 – Limitări

7.1. Materialele oferite pe https://alted.ro sunt destinate orientării rapide și sistematizate în materie a utilizatorului. Furnizorul depune toate eforturile și investește în colaborarea cu profesori experimentați pentru ca conținutul Produsului să fie corect şi actual, însă nu îşi asumă răspunderea pentru niciun fel de posibilă eroare sau omisiune în conţinut.

7.2. Prin utilizarea Produsului, toate categoriile de Beneficiari îşi exprimă acordul, în orice circumstanţe, că Furnizorul nu va putea fi făcut răspunzător pentru conţinutul aplicaţiei și/sau al materialelor educaționale de pe site-ul https://alted.ro și nici pentru lipsurile sau erorile acestora şi pentru orice eventuale prejudicii, de orice fel, suferite de persoanele care utilizează Produsul şi care îşi bazează studiul școlar sau alte activități exclusiv pe conţinutul şi/sau informaţiile aflate de site-ul https:/alted.ro.

Art.8 – Soluţionarea litigiilor

Eventualele litigii ce ar putea apărea în legătură cu utilizarea Produsului, conform prezentelor condiții contractuale, se vor rezolva pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi supus soluționării de către instanţele judecătoreşti competente din București.

Art. 9 – Valabilitate

9.1. Termenii și condițiile de mai sus sunt valabile începând cu data de 01.03.2021, fiind de aplicabilitate imediată.

9.2. Furnizorul îşi rezervă dreptul să modifice la orice dată oricare din termenii şi condiţiile de utilizare. Beneficiarul are obligaţia de a verifica periodic termenii și condițiile contractuale pentru a fi la curent cu conţinutul acestora.

9.3. Accesul la Platforma de cursuri video online AltED reprezintă acordul implicit al Beneficiarului cu privire la aceste prevederi.

9.4. Fac excepție doar situațiile în care se cere consimțământ specific pentru prelucrări de date personale, pentru care este nevoie de exprimarea consimțământului la zona din site unde se face colectarea specifică respectivă. Restul prevederilor rămân aplicabile.